Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Arhiva natječaja

 

28. 12. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 17. studenog 2017. 

 


 

6. 12. 2017.

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta

 


 

17. 11. 2017.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - doktor obiteljske/opće medicine

 

 


 

15. 11. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 25. listopada 2017. 

 


 

25. 10. 2017.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - referent u računovodstvu

 


 

19. 10. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1. rujna 2017. 

 


 

6. 10. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1. rujna 2017. 

 

 


 

1. 9. 2017.

 

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, temeljem  članka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Suglasnosti Ministarstva zdravstva  pod oznakom Klasa: 100-01/17-03/470, urbroj:534-03-1-1-1/5-17-02, od 25. 07. 2017., ravnateljica dana 01. 09. 2017. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J


                                               
A) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Doktor medicine - SPECIJALIST ORL, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj

 Uvjeti:

 • završen Medicinski fakultet - diplomski sveučilišni studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – dr. med.
 • specijalizacija iz ORL-a
 • znanje audiovestibulogije
 • odobrenje za samostalan rad
 • 1 godina radnog iskustva
 • probni rad 6 (šest) mjeseci

2. Doktor medicine, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

 • završen Medicinski fakultet - diplomski sveučilišni studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – doktor medicine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža za doktore medicine
 • probni rad 6 (šest) mjeseci

3. referent u administracije II, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž

Uvjeti:

 • SSS - Srednja škola (prednost upravnog ili ekonomskog smjera)
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • probni rad 2 mjeseca

 

           
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • zamolbu (vlastoručno potpisan)
 • životopis
 • presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.)
 • preliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 • presliku odobrenja za samostalan rad- licenca ( za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.)
 • presliku dokaza o državljanjstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o radnopravnom statusu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

 

Kandidati s ostvarenim pravom prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.


Dom zdravlja MUP-a zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i /ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidati će biti obaviješteni usmenim putem i elektroničkom poštom. Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja MUP-a RH zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, a izabrani kandidati biti će pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama“  na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom za koje se radno mjesto javlja.


Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u roku od 60 dana od objave natječaja na web- stranicama Doma zdravlja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

DOM ZDRAVLJA MUP-a
                                                                REPUBLIKE HRVATSKE

          RAVNATELJICA

             dr. med Ružica Biluš, spec. neurologije


21. 6. 2017.

  

 


 

21. 6. 2017.

O B A V I J E S T

o izboru kandidata po natječaju objavljenom dana 19. 5. 2017.

 

Temeljem natječaja objavljenog 19. 5.2017. u Narodnim novinama (NN, 48/17), na web stranicama Dom zdravlja MUP-a RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči Doma zdravlja:

 

(A) za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci

višeg računovodstvenog referenta VŠS/prvostupnik ekonomije - 1 izvršitelj izabrana je

 

KATARINA LUKUNIĆ

 

Dom zdravlja MUP-a RH oglasio je 19. 5. 2017., u Narodnim novinama (NN, 48/17), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Doma zdravlja i Oglasnoj ploči Doma  zdravlja MUP-a natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme – 6 mjeseci, višeg računovodstvenog referenta VŠS/prvostupnik ekonomije - 1 izvršitelj.

U provedenom postupku odabira, utvrđeno je da izabrani kandidat  ispunjava sve uvjete za navedeno radno mjesto. 

                                                                              RAVNATELJICA 

                                                                   dr. med Ružica Biluš, spec. neurologije 


 

 

19. 5. 2017.

 

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, temeljem članka 29. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/17-03/178,urbroj: 534-03-1-1-1/5-17-03, od 19. 04. 2017., ravnateljica dana 19. 05. 2017. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

                                               

A) za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci)

 

1. Viši računovodstveni referent VŠS/ prvostupnik ekonomije– 1 izvršitelj, m/ž

 Uvjeti  natječaja:

- sveučilišni prvostupnik/ica ekonomije (univ.bacc.oec.) ili stručni prvostupnik/ica ekonomije (bacc.oec.)

- 6 mjeseci radnog iskustva

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis

- presliku diplome / svedodžbe o stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o radnopravnom statusu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidati s ostvarenim pravom prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Dom zdravlja MUP-a zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i /ili pisane provjere znanja , sposobnosti i vještina, kandidati će biti obaviješteni usmenim putem te na mreznim stranicama Doma zdravlja MUP-a RH „ www.dzmup.hr“ .

Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja MUP-a RH zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, a izabrani kandidati biti će pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama“  na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom za koje se radno mjesto javlja.

Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u zakonskom roku na web- stranicama Doma zdravlja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                                DOM ZDRAVLJA MUP-a

                                                                                                                                       REPUBLIKE HRVATSKE

                                                                      RAVNATELJICA

                                                                                                                                       dr. med Ružica Biluš, spec. neurologije


 

15. 5. 2017.

O B A V I J E S T

o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez

zasnivanja radnog odnosa od 28. 4. 2017.

 

Temeljem natječaja objavljenog 28. 4. 2017. na web stranicama Dom zdravlja MUP-a RH, Narodnim novinama (42/2017),  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasnoj ploči Doma zdravlja, za stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odabrana je                                

1. MAGISTAR/MAGISTRA PSIHOLOGIJE

ANA MARKOVINOVIĆ

 

                                                                              RAVNATELJICA 

dr. med. Ružica Biluš, spe. neurologije 


 

11. 5. 2017.

 

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, odobrenja Plana specijalizacija za 2017. godinu izdanog od Ministarstva zdravlja dana 27. ožujka  2017. godine, te odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine, (Narodne novine broj: 129/11, 129/12, 120/13), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj: 100/11. 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16-Ispravak i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj: 83/15), ravnateljica Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, raspisuje

 

N A T J E Č A J
za izbor pristupnika  i upućivanje na specijalističko usavršavanje

 

 

Raspisuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje doktora medicine za potrebe Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za specijalizacije iz:

 • obiteljske medicine - 1 (jedan/jedna)  izvršitelj/izvršiteljica
 • medicine rada i sporta – 1 (jedan/jedna) izvršitelj/izvršiteljica

 

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik/radnica sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor/doktorica medicine,
 • položen stručni ispit i
 • odobrenje za samostalan rad.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti dokaze o ispunjavanju uvijeta iz natječaja:

 

1. Životopis (vlastoručno potpisan),
2. Presliku diplome - potvrda o stručnoj spremi,
3. Presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
4. Presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
5. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
6. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
7. Dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
8. Presliku domovnice
  
 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 

1. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
2. Presliku dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
3. Presliku dokaza o nagradama za vrijeme studija,
4. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,
5. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti   i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,


 

 

Radni odnos s odabranim pristupnikom zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće neće se razmatrati.

 

Pristupnici moraju predati onoliko prijava i kompleta dokumentacije za koliko se grana specijalizacije natječu.

 

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Narodne novine broj 82/08).

 

Dom zdravlja obavit će testiranje onih pristupnika koji su pozvani na razgovor.

 

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primijenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15)

 

Poziv za razgovor s povjerenstvom bit će upućen pristupnicima elektroničkom poštom.

 

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.

 

Lista rezultata svih pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Doma zdravlja.

 

Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15) najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

 

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Šarengradska 3, 10000 Zagreb, s naznakom: 

 

''Natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine''

ili

„Natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz medicine rada i sporta.“

 

                                                                   DOM ZDRAVLJA MUP-a
                                                                 REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                                        RAVNATELJICA
                                                                       dr. Ružica Biluš, spec. neurologije 


 

28. 4. 2017.

 

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja MUP-a Republike Hrvatske i suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/17-03/178; URBROJ: 534-03-1-1/5-17-02 od 19. 4. 2017. godine, ravnateljica Doma zdravlja MUP-a Republike Hrvatske raspisuje dana 28. 4. 2017. godine
            
                                    
N  A  T  J  E  Č  A  J
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


1. magistar psihologije -1 izvršitelja m/ž

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis
- preslika diplome /svjedodžbe o stručnoj spremi
- dokaz ( potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenih osoba ( ne stariju od 30 dana)
- presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica)
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

Kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom  za koje se radno mjesto javlja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni na web stranicama Doma zdravlja MUP-a RH.

 

                                                                      DOM ZDRAVLJA MUP-a
                                                                      REPUBLIKE HRVATSKE

                   Ravnateljica 
                        dr. med. Ružica Biluš, spec. neurologije